Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobene záväzné nariadenia a oznamy

Schválené VZN pre rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 6-2016 na rok 2017 poplatok za komunál odpad Schválené.pdf (172.9 kB) (172.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša – Hámre č. 5/2016 o miestnej dani za ubytovanie
 VZN 5-2016 na rok 2017 daň za ubytovanie Schválené.pdf (100.7 kB) (100.7 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruši - Hámroch č. 4/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 VZN 4-2016 na rok 2017 dań za verejné priestranstvo Schválené.pdf (122 kB) (122 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 3/2016 o miestnej dani za psa
 VZN 3-2016 na rok 2017 daň za psa Schválené.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša – Hámre č. 2 /2016 o miestnej dani z nehnuteľností
 VZN 2-2016 na rok 2017 Daň z nehnuteľnosti Schválené.pdf (187.7 kB) (187.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k VZN 2-2009 o opatrovateľskej službe
 Dodatok č2 k VZN 2-2009 o opatrovateľ službe schválený.pdf (39.3 kB) (39.3 kB)

 

Schválené VZN pre rok 2016

Schválený rozpočet pre rok 2016
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 Rozpočet 2016 podpísaný.pdf (490.2 kB) (490.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 01/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 02/2015 o miestnej dani za psa
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN o miestnej dani za psa.pdf (51.2 kB) (51.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 03/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN č. 3 o miestnej dani za užívanie  verejného priestranstva.pdf (122.1 kB) (122.1 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 04/2015 o miestnej dani za ubytovanie
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN č.4 o miestnej dani za ubytovanie.pdf (95 kB) (95 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 05/2015 o miestnej dani za predajné automaty
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN č.5 o miestnej dani za predajné automaty.pdf (80.6 kB) (80.6 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 06/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie stroje
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN č. 6 o miestnej dani za nevýherné hracie stroje.pdf (75.2 kB) (75.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša-Hámre č. 07/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Vyvesené 15. 12. 2015, zverejnené 15. 12. 2015
 VZN č. 7 o miestnom popaltku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Hodruša – Hámre č.5/2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
 VZN č 5-2007 o pyrotechnike.pdf (156 kB) (156 kB)

 
Zadanie pre územný plán obce Hodruša-Hámre - návrh
 Microsoft%20Word%20-%20zadanie2.pdf (456.2 kB) (456.2 kB)

 
VZN1/2009 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom Obce Hodruša-Hámre
 VZN1-2009-sadzobnik poplatkov posledny.pdf (145.4 kB) (145.4 kB)

 
VZN č.2/2009 - O poskytovaní opatrovateľskej služby, o úhradách za opatrovateľskú službu, a o prepravnej službe na území obce Hodruša - Hámre
 Navrh VZN 2-2009 o opatrov sluzbe.doc (131.5 kB) (131.5 kB)

 
DODATOK č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hodruša-Hámre Č. 2/2009
 Dodatok 1-2014 VZN 2-2009 schvalene FINAL.pdf (99.8 kB) (99.8 kB)

 
VZN3/2009 O určení výšky príspevku na činnosť školy a skolských zariadení
 VZN 3-2009 o urcen vysky prispevku na cin skoly a skol zariad.doc (56.5 kB) (56.5 kB)

 
DODATOK č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hodruša-Hámre Č. 3/2009
 Dodatok 1-2014 VZN 3-2009 schvaleny FINAL.pdf (40.5 kB) (40.5 kB)

 
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, novela č. 199/2009 Z.z., povinnosti právnických a fyzických osôb-podnikateľov.
 Povinnosti právnických osôb a fyz. osôb-podnikateľov.doc (49 kB) (49 kB)

 
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Novela č. 199/2009 Z. z., povinnosti fyzických osôb
 Povinnosti fyzických osôb.doc (33 kB) (33 kB)

 
Výťah z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 Obec, Nadzemné hydranty.doc (27 kB) (27 kB)

 
Povinnosti vlastníka a správcu bytového domu pri ochrane pred požiarmi
 Povinnosti vlastníka a správcu bytového domu.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

 
VZN 1/2010 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov
 VZN 1-2010 o prenajímaní nájomných bytov.doc (217 kB) (217 kB)

 
VZN 2/2010 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 VZN 2-2010 Rokovací poriadok.doc (268.5 kB) (268.5 kB)

 
Dodatok č.1 k VZN č.2-2010 rokovací poriadok OZ
 Dodatok č.1 k VZN 2-2010 Rokovací poriadok.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

 
VZN 3/2010 o ambulantnom predaji
 VZN 3-2010 o ambulantnom predaji.doc (215 kB) (215 kB)

 
Rozpočet obce Hodruša-Hámre pre rok 2011
 rozpocet11PR.pdf (103 kB) (103 kB)

 
VZN 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
 VZN 4-2010 pre rok 2011 účinné posled verzia.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
 vzn-byty-1.pdf (185 kB) (185 kB)

 
VZN 1-2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
 VZN 1-2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podp štátu.pdf (207.9 kB) (207.9 kB)

 
Dodatok č.1 k VZN č.1-2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
 Dodatok 1 VZN 1-2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.pdf (48.8 kB) (48.8 kB)

 
VZN 3-2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 vzn obce hh-soc.služby, aktuálne od 1.1.2012.pdf (136.1 kB) (136.1 kB)

 
Rozpočet obce pre rok 2012
 rozpocet12PR.pdf (103 kB) (103 kB)

 
VZN 2/2011 O miestnych daniach miestnom a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 2-2011 o miest daniach a KO.pdf (213.1 kB) (213.1 kB)

 
VZN 3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 VZN 3-2011 Obce HH-soc.služby, aktuálne od 1.1.2012.pdf (196.7 kB) (196.7 kB)

 
Sprava o Hodnoteni strategickeho dokumentu
 Sprava o Hodnoteni - LIST.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
D o d a t o k č. 1 k VZN Obce Hodruša – Hámre č. 3 / 2011 / S o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 Dodatok.pdf (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Návrh prevádzkového poriadku telocvične Hodruša - Hámre
 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK tel.nový.pdf (371.1 kB) (371.1 kB)

 
D o d a t o k č. 2 k VZN Obce Hodruša – Hámre č. 3 / 2011 / S o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 Schváleny Dodatok.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 
VZN č.01/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
 VZN schvál FINAL 01-2012 da.pdf (271.6 kB) (271.6 kB)

 
VZN č. 02/2012 o miestnej dani za psa
 VZN schvál FINAL 02-2012 da.pdf (190.8 kB) (190.8 kB)

 
VZN č. 03/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 VZN Schválené FINAL 03-2012 vrej priestranstvo.pdf (198 kB) (198 kB)

 
VZN č. 04/2012 o miestnej dani za ubytovanie
 VZN schválený FINAL 04-2012 o miest dani za ubytovanie.pdf (175.8 kB) (175.8 kB)

 
VZN č. 05/2012 o miestnej dani za predajné automaty
 VZN schválený FINAL 05-2012predajné automaty.pdf (173.8 kB) (173.8 kB)

 
VZN č. 06/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 VZN schválené FINAL 06-2012 nevýherné hracie automaty.pdf (173.4 kB) (173.4 kB)

 
VZN č. 07/2012 o miestnej dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN Schválené FINAL 7-2012 miest popl .pdf (225.8 kB) (225.8 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2013
 rozpocet13FINAL.pdf (103 kB) (103 kB)

 
NÁVRH Dodatku č. 1/2013 k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom Obce Hodruša-Hámre
 Dodatok 1-2012k VZN 1-2009.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

 
VZN č. 01/2013 o miestnej dani z nehnuteľností
 VZN FINAL 01-2013 da_ z nenhute_nosti.pdf (260.1 kB) (260.1 kB)

 
VZN č. 02/2013 o miestnej dani za psa
 VZN FINAL 02-2013 da_ za psa.pdf (179.1 kB) (179.1 kB)

 
VZN č. 03/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 VZN FINAL 03-2012 vrej priestranstvo.pdf (189.7 kB) (189.7 kB)

 
VZN č. 04/2013 o miestnej dani za ubytovanie
 VZN  FINAL 04-2013 o miest dani za ubytovanie.pdf (164.8 kB) (164.8 kB)

 
VZN č. 05/2013 o miestnej dani za predajné automaty
 VZN FINAL 05-2013predajné automaty.pdf (162.2 kB) (162.2 kB)

 
VZN č. 06/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 VZN FINAL 06-2013 nev_herné hracie automaty.pdf (160.9 kB) (160.9 kB)

 
VZN č. 07/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN INAL 7-2013 miest popl.pdf (215.1 kB) (215.1 kB)

 
VZN č. 8/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 VZN  FINAL 08-2013 voda a kanalizácia Hlavi_kové.pdf (262 kB) (262 kB)

 
Organizačno - technické zabezpečenie volieb do európskeho parlamentu v roku 2014 - Hodruša-Hámre
 Organiza-no technické volby europa parlament.pdf (171.7 kB) (171.7 kB)

 
Návrh VZNč. 1 / 2014 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov
 VZN 1-2014vo.pdf (389.4 kB) (389.4 kB)

 
VZNč. 1 / 2014 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov
 VZN 1-2014 vo-by plagáty SKEN.pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hodruša – Hámre č. 2 / 2014 / S
 VZN 2-2014-S schválene FINAL.pdf (647.5 kB) (647.5 kB)

 
Dodatok č.1 k VZN 2-2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v DD DSS Societa v Hodruši-Hámroch
 Dodatok 1 k VZN -2014S  o pdmienkach poskyt sociál služieb a o platení úhrad za poskyt soc služ v DD a DSS SOCIETA HH.pdf (49.6 kB) (49.6 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša – Hámre č. 3 /2014 o miestnej dani z nehnuteľností
 VZN 3-2014 nehnuteľ sken FINAL.pdf (191.9 kB) (191.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 4 /2014 o miestnej dani za psa
 VZN 4-2014 pes sken FINAL.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 5 /2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 VZN 5-2014 verej prie Sken FINAL.pdf (123.2 kB) (123.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša – Hámre č. 6 /2014 o miestnej dani za ubytovanie
 VZN 6-2014 ubyt sken FINAL.pdf (96.1 kB) (96.1 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 7 /2014 o miestnej dani za predajné automaty
 VZN 7-2014 predaj aut sken FINAL.pdf (76.3 kB) (76.3 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša – Hámre č. 8 /2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
 VZN 8-2014 nevýher prístr sken FINAL.pdf (72.2 kB) (72.2 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 9 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 9-2014 KO sken FINAL.pdf (212.6 kB) (212.6 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2015
 Rozpočet 2015 schválený FINAL.pdf (425.9 kB) (425.9 kB)

 
Záverečný účet obce Hodruša-Hámre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
 Závere-ný ú-et14.pdf (684.9 kB) (684.9 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre k 31.12.2014
 Hodn.sprava-Vydavky-2014.pdf (775.9 kB) (775.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hodruša - Hámre č. 1 /2016 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Hodruša-Hámre
 VZN 1-2016 o-poskytovaní-dotácií-FO a PO na schválené OZ.pdf (213.7 kB) (213.7 kB)

 
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o úhradách za opatrovateľskú službu a o prepravnej službe na území obce Hodruša-Hámre
 Sscanc224e16092314570.pdf (40.2 kB) (40.2 kB)

 

webygroup

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

 

 

 


2132740

Úvodná stránka