Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty a štruktúra

Adresa:

Obec Hodruša-Hámre

Dolné Hámre č. 185

966 61 Hodruša-Hámre

 

IČO 00320617

DIČ  202 1111 389

 

Starosta obce

Jozef Uram - tel: 0908 933 036 - e-mail:starosta@hodrusa-hamre.sk

                       045/6844 415


 

Prednosta OcÚ

Ing. Peter Gregor - tel:045/6844 393 - email: prednosta@hodrusa-hamre.sk

 

1.Zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
2.Riadi, organizuje a kontroluje činnosť pracovníkov OcÚ.
3.Zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov, vnútorných predpisov obce a rokovaní orgánov obce.
4.Iná činnosť - podľa pracovnej náplne.


 

Podateľňa, sekretariát, evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov:

Ing. Darina Považanová - tel/fax: 045/6844415 - e-mail: sekretariat@hodrusa-hamre.sk


 

Matričný úrad, evidencia obyvateľstva
Ľubomíra Dirnbachová - tel/fax:  045/6844415 - e-mail: matrika@hodrusa-hamre.sk 


 

Ekonomické oddelenie:
Dana Škarbová                   - vedúca odd., hlavná ekonómka   045/6844623
Gabriela Gajdošíková         - dane a poplatky                         045/6844623
Mgr. Alena Spielmannová  - administratívny pracovník, podnikateľská činnosť -                                                 doprava 045/6844623


 

Starosta obce

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.


 

Obecné zastupiteľstvo
9 poslancov
Je najvyšším zastupiteľským zborom obce, poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce.


 

Obecný úrad
Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce.


 

Hlavný kontrolór

Ing. Jana Trubanová


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva atď.


 

Neziskové občianske združenia

Obecný športový klub Hodruša-Hámre
Predseda – Jozef Uram,
Podpredseda - Rudolf Gajdošík
Tajomník – Ján Galeta

 

ZO JDS Dolné Hámre

Predseda - Bibiana Závadská

 

ZO JDS Banská Hodruša

Predseda - Mária Romancova

 

ZO JDS Kopanice

Predseda - Helena Škreňová

 Subjekty riadené obcou

ZŠ Hodruša-Hámre, riaditeľ - Mgr. Daniela Prcúchová 045/6844488 zshamre.skola@zoznam.sk

MŠ Hodruša-Hámre, riaditeľ - Alena Pittnerová 045/6844605OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR Hodruša-Hámre

Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce.
Predseda: Jozef Bogdan
Veliteľ: Kamil Kamody
Preventivár: Michal Kostolanský
Strojník: Jaroslav Bogdan
OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR Hodruša-Hámre časť Kopanice

Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce.
Predseda:
Veliteľ: Oldrich Henžel
Preventivár: Michal Kostolanský
Strojník:


 
Obecná polícia

Personálne neobsadené
Riadi sa zákonom o obecnej olícii č.564/1991z.z. Plní ďaľšie úlohy, ktoré určí starosta resp. obecné zastupiteľstvo


 


 

webygroup

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


6194362

Úvodná stránka