Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytované služby, poradovník čakateľov, tlačivá

Sociálne služby poskytované v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre

 

Poradovník čakateľov Dokument na stiahnutie

 

 

DDaDSS SOCIETA ako poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať sociálnu službu v zmysle § 12, ods. 1, písm. c) zákona o sociálnych službách – „poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku“ a to pobytovou formou celoročnou na neurčitý čas v zariadení pre seniorov.

Pri poskytovaní sociálnych služieb DDaDSS SOCIETA vychádza z individuálnych potrieb PSS a aktívne ich napĺňa a realizuje a to spôsobom partnerského a individuálneho prístupu, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu. 

  

DDaDSS SOCIETA sa zaväzuje pri poskytovaní sociálnej služby vykonávať tieto činnosti:

 •  odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • ďalšie činnosti: osobné vybavenie

DDaDSS SOCIETA sa zaväzuje pri poskytovaní sociálnej služby zabezpečovať tieto činnosti:

 • odborné činnosti: pracovná terapia
 • ďalšie činnosti: záujmová činnosť

DDaDSS SOCIETA sa zaväzuje pri poskytovaní sociálnej služby utvárať podmienky na tieto činnosti:

 • ďalšie činnosti: úschova cenných vecí.

 

DDaDSS SOCIETA ako poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať alebo zabezpečovať vykonanie aj iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje, ale zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby – napr. preprava osobným motorovým vozidlom (ďalej len OMV) zariadenia, liečebná rehabilitácia, manikúra, pedikúra, kadernícke služby. Tieto činnosti vykonáva alebo zabezpečuje na základe požiadavky PSS alebo jeho súdom ustanoveného opatrovníka. V týchto prípadoch DDaDSS SOCIETA uzatvára inú zmluvu (preprava OMV) alebo PSS platí úhradu priamo dodávateľovi služby (napr. kaderník, pedikúra ap.).

 

Za poskytované sociálne služby je povinný každý prijímateľ platiť úhradu.

Podmienky úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytovanú službu v DDaDSS SOCIETA, podrobnosti o spôsobe určenia výšky úhrady a platenia úhrady za poskytované služby, ako aj vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov z úhrad určuje schválené VZN obce a interné predpisy DDaDSS SOCIETA.

Aktuálne platné  znenie všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre má každý PSS a jeho príbuzní k dispozícii a nahliadnutiu na sociálno-zdravotnom úseku alebo u sociálneho pracovníka.

 

    Popis činností

 

Odborné činnosti:

 

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

DDaDSS SOCIETA vykonáva činnosti sebaobsluhy, ktorými sú úkony stravovania, pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, úkony dohľadu a to tak, aby zahŕňali všetky činnosti každodenného života PSS, ktorý môže mať rôzne druhy zdravotného postihnutia a v dôsledku neho potrebuje pomoc inej osoby pri uvedených činnostiach. Túto starostlivosť zabezpečuje zdravotná sestra, zdravotnícky asistent a opatrovateľky.

 

 • Sociálne poradenstvo

DDaDSS SOCIETA poskytuje základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

Poskytovateľ – DDaDSS SOCIETA poníma poradenstvo ako metódu vzdelávania a výchovy, metódu redukovania emocionálneho napätia, metódu pomoci PSS pri riešení problémov a pri hľadaní nových primeranejších foriem života. Vo svojej činnosti uplatňuje zásadu, že prijímateľa nesmie degenerovať na bytosť, ktorá nie je schopná vziať na seba zodpovednosť za zmenu, preto základná koncepcia poradenstva vychádza z rešpektovania osobnosti jednotlivca, jeho základnej ľudskej odlišnosti a z presvedčenia, že s pomocou poradcu dokáže zvládnuť svoje životné situácie.

 

 • Sociálna rehabilitácia

Je to odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti PSS  rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť PSS k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjaniu jeho schopností a zručností, k posilňovaniu správnych návykov, k sociálnej komunikácii. Činnosťami, na ktoré sa sociálna rehabilitácia v DDaDSS SOCIETA zameriava sú najmä nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcok, výber ošatenia, precvičovanie písania, čítania a počítania, hospodárenia s finančnými prostriedkami a pod.

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik a cieľom je doviesť PSS k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru.

Sociálna rehabilitácia je súčasťou individuálneho plánu (ďalej len IP) prijímateľa sociálnej služby s cieľom dosiahnutia čo najvyššej možnej miery jeho rozvoja podľa  individuálnych dispozícií, ako aj vytvorenia takej podpory, aby PSS mohol žiť čo najzmysluplnejší život.  IP je plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa na ňom aktívne zúčastňuje, pričom účasť na IP je dobrovoľná. IP musí byť zrozumiteľný pre PSS, jeho rodinu a komunitu. Pre koordináciu individuálneho plánu si prijímateľ sám určí „kľúčového pracovníka“, ktorý ho podporuje a prijímateľ má k nemu dôveru, obhajuje jeho záujmy.

Veľmi dôležitá v individuálnom plánovaní je spolupráca s rodinou prijímateľa.

 

 • Ošetrovateľská starostlivosť

DDaDSS SOCIETA rešpektuje, že v súlade s článkom 40 Ústavy SR každý občan má právo na ochranu zdravia.

Lekársku zdravotnú starostlivosť poskytujú PSS zmluvní lekári (ošetrujúci lekár prijímateľa) a to buď vo svojej ambulancii všeobecného lekára alebo na požiadanie návštevou v DDaDSS SOCIETA. Podľa potreby poskytujú zdravotnú starostlivosť v DDaDSS SOCIETA aj odborní lekári (psychiater, kožný lekár). Okrem uvedených odborných lekárov sa ostatná odborná zdravotná starostlivosť zabezpečuje návštevou PSS v ambulanciách odbornej zdravotnej starostlivosti.

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú v DDaDSS SOCIETA zdravotnícki zamestnanci (zdravotná sestra so špecializáciou komunitné ošetrovateľstvo, zdravotnícky asistent).

Každý prijímateľ má vypracovaný ošetrovateľský záznam, do ktorého sa zaznamenávajú všetky zmeny v zdravotnom stave prijímateľa.

V prípade umiestnenia prijímateľa do zdravotníckeho zariadenia pre zhoršenie zdravotného stavu, zachová sa mu jeho miesto v DDaDSS SOCIETA.

S ošetrovateľskou starostlivosťou priamo súvisí poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, ktorú vykonávajú kvalifikované opatrovateľky.

 

 • Pracovná terapia

Cieľom pracovnej terapie je osvojenie pracovných návykov a zručností PSS pri vykonávaní pracovných aktivít za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností prípadne pracovných schopností a to pod odborným vedením sociálneho pracovníka a tímu zamestnancov sociálno-zdravotného úseku.

Pracovná terapia je zameraná najmä na:

 • podpora angažovanosti v prostredí – účasť na rôznych organizovaných a individuálnych aktivitách v rámci individuálneho plánovania s prijímateľom sociálnych služieb,
 • pomoc pri úprave areálu zariadenia, napr. starostlivosťou o kvety,
 • rozvoj sebaobslužných a hygienických návykov,
 • rozvoj jemnej motoriky,
 • rozvoj psychických funkcií a manipulačných zručností,
 • rozvoj estetického vnímania prostredia v interiéri a exteriéri.

 

Obslužné činnosti:

 

 • Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti (izbe) a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia a poskytovanie vecných plnení spojených s bývaním.

Ubytovanie je poskytované v dvojposteľových izbách (8 izieb) a v  trojposteľových izbách (2 izby).

Základné vybavenie izieb:

 • stále lôžko pre ubytovaného,
 • stolička pre každého ubytovaného,
 • skriňa dvojdielna (s nadstavcom na lôžkoviny) s ramienkami,
 • nočný stolík a nočná lampa pre každého ubytovaného
 • nádoba na odpadky, zrkadlo
 • matrac na lôžko z hygienicky neškodného materiálu,
 • vankúš, paplón, posteľná bielizeň.

Okrem základného vybavenia izby má možnosť každý PSS doplniť si izbu malými predmetmi prinesenými z domáceho prostredia (obrázky, ozdoby ap.), tiež vlastným televíznym prijímačom alebo rádiom, vždy však tak, aby nerušil alebo neobmedzil spolubývajúceho. Vylučujú sa predmety, ktoré môžu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho (ide o nebezpečné predmety napr. strelné zbrane, chemikálie, veci hygienicky škodlivé, tiež veci osobnej potreby v nadmernom množstve).

DDaDSS SOCIETA dbá na nenarušovanie osobného priestoru PSS, personál vždy pred vstupom do izby zaklope a počká na odpoveď PSS, okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku. Výnimkou je aj poskytnutie pomoci pri odkázanosti u PSS na izbe (ošetrovateľské a opatrovateľské úkony, podanie stravy, lieku, vykonanie dohľadu – napr. v noci).

Okrem manželov sú ubytovaní muži a ženy oddelene.

 

 • Stravovanie

Stravovanie je zabezpečované v DDaDSS SOCIETA prípravou vo vlastnom stravovacom zariadení, ktoré je na to priestorovo aj vybavením určené.

Stravovanie zahŕňa poskytovanie stravy  v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Celkovú hodnotu stravy tvoria náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Podrobnosti o celkovej hodnote stravy určuje VZN obce a interný predpis DDaDSS SOCIETA.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na dobu jedného týždňa vopred.  Jedálny lístok zostavuje referent stravovacej prevádzky v spolupráci so stravovacou komisiou. Schvaľuje ho riaditeľ po predbežnom schválení odborným lekárom na výživu (spravidla diabetológ). Vystavený je na viditeľnom mieste, každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Jedálny lístok sa prispôsobuje sezónnosti ročných období.

Prijímateľom v DDaDSS SOCIETA sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej diéte tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant, II. večera).    Diétna, diabetická a iné špeciálne druhy diét sa poskytujú na základe odporúčania odborného lekára. Strava sa podáva tiež mletá alebo mixovaná. 

Strava pre PSS sa podáva v nasledovnom časovom rozvrhu :

- raňajky           7,45 – 8,15 hod.          pre dia: 7,00 hod.

- desiata          10,00 hod.

- obed              11,45 – 12,15 hod.             dia: 11,00 hod.

- večera           16,45 – 17,15 hod.

- II. večera       20,30 – 21,00 hod.

 

Obed pre zamestnancov sa vydáva o 12,30 hod.

Obed pre cudzích stravníkov – dôchodcov z obce sa vydáva o 11,30 hod.

 

Strava sa podáva a konzumuje v jedálni zariadenia, imobilní PSS v spoločenskej miestnosti alebo v prípade zhoršenia zdravotného stavu na izbe. Podávanie jedla takýmto PSS zabezpečí službukonajúci personál sociálno-zdravotného úseku.

 

 • Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vo vlastnej réžii DDaDSS SOCIETA. 

Všetky tieto činnosti sa riadia schváleným Prevádzkovým poriadkom pre ubytovaciu časť (schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva), ako aj schváleným VZN obce.

 

 

 

 

Ďalšie činnosti

 

 • Osobné vybavenie

Za osobné vybavenie sa považuje:

- šatstvo (spodná bielizeň, nohavice, sukňa, pulóver, košeľa, blúzka, kabát, vetrovka, sako, pančuchové nohavice, ponožky, podkolienky, ručník, čiapka, klobúk, šál, rukavice, domáce oblečenie),

- obuv (vychádzková obuv, čižmy, zimné topánky, papuče),

- hygienické potreby (mydlo, zubná pasta, zubná kefka, šampón na vlasy, krém, hrebeň, uterák, toaletný papier, vata, hygienické vreckovky, plienky),

- iné veci osobnej potreby (dioptrické okuliare, lieky a pod.).

DDaDSS SOCIETA poskytuje osobné vybavenie za predpokladu, že si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť prijímateľ sám. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. 

 

 •   Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby v dopoludňajších a popoludňajších hodinách 

Popoludňajšie aktivity majú voľnejší, oddychový charakter.

Pri realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dve formy, vždy však s ohľadom na aktuálny zdravotný stav PSS a jeho individuálne rozhodnutie o účasti na činnosti :

 1. organizovaná forma

– zameraná na rozvoj a udržanie pracovných zručností a schopností, kognitívne cvičenia (pracovné listy, rôzne hry)

– kultúrno-spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky ...),

– športovo-rekreačná činnosť,

– záujmové pracovné zameranie (zamerané prevažne na uspokojovanie vlastných potrieb a vnútorného života),

 1. neorganizovaná forma

– je podmienená individuálnymi, subjektívnymi predstavami PSS, zameraná na uspokojovanie vlastných potrieb,

–  oddychovo-pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky ...),

– aktívna forma – zameraná na spontánnu činnosť.

DDaDSS SOCIETA zabezpečuje tiež kultúrno-spoločenskú činnosť pre PSS v záujme zapojenia sa do spoločenského života, rozvoja a podpory  estetického vnímania.

DDaDSS SOCIETA využíva na niektoré aktivity v letných mesiacoch aj altánok v oddychovej zóne so spevnenými plochami.

 •   Úschova cenných vecí

DDaDSS SOCIETA na požiadanie PSS alebo súdom ustanoveného opatrovníka prijímateľa prevezme do úschovy cenné veci napr. cenné papiere vrátane vkladných knižiek, šperky, platobné karty, hotovosť.  Uvedené sa môže uskutočniť tak pri nástupe PSS do zariadenia, ako aj počas poskytovania sociálnej služby.   

O prevzatí cenných vecí je povinný DDaDSS SOCIETA uzatvoriť zmluvu o úschove cenných vecí, ak ho o úschovu cenných vecí PSS požiada. Zmluva sa uzatvára podľa občianskeho zákonníka.

Za neuschované cenné veci DDaDSS SOCIETA nezodpovedá. Predmety dané do úschovy sa PSS vydajú na jeho požiadanie kedykoľvek, alebo pri odchode a preložení do iného zariadenia.

V prípade úmrtia sú cenné veci predmetom dedičského konania.

 

 • Sociálne terapie

Muzikoterapia

Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Hudba súvisí s fyziologickými prejavmi (búšenie srdca, tep, dýchanie, ...), a tak môže napomôcť uzdravovaniu. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby.

DDaDSS SOCIETA využíva najmä spev, rytmicko-pohybové cvičenia, počúvanie hudby z médií, v prípade PSS hudobne nadaného aj hru na jednoduchých nástrojoch.

 

Biblioterapia

Biblioterapia využíva pôsobenie kníh na PSS. Či už sú to literárne diela staršie, t.j. z obdobia bližšieho veku cieľovej skupiny PSS, rozprávkové príbehy, alebo vlastná tvorba. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Do

biblioterapie patrí aj písanie listov, odkazov, básní, denníkov, životopisov, poviedok, rozprávok, scenárov.

 

Arteterapia

Cieľom tejto terapie  je prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie potiaží chorého človeka. Arteterapia umožňuje využiť hmatové, estetické a emocionálne zážitky. Vhodné techniky sú prstové hry, šteklenie rúk, tlieskania, hry s papierom, obilninami, listami. Pre rozvoj hmatovej citlivosti a rozvoj jemnej motoriky rúk to môže byť prstomaľba, otláčanie rúk ap.

 

Činnostná terapia

Pri činnostnej terapii možno cez konanie, príťažlivú a zmysluplnú činnosť ovplyvniť človeka a dosiahnuť u neho pozitívne zmeny. Cieľom je stimulácia reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu cez spoločné zamestnania (konštruktívne hry), podpora samostatnosti a orientácie v priestore, rehabilitácia narušených funkcií, náprava nevhodného správania.

 

Počas dopoludňajších aj odpoludňajších hodín sa realizuje schválený ošetrovateľský plán a zdravotné výkony podľa ordinácie lekára.

Všetky aktivity organizované v zariadení ako aj mimo zariadenia sú dobrovoľné. Návštevné hodiny nie sú obmedzené, vždy však so súhlasom klienta rešpektujúc jeho súkromie. 


 

Podmienky prijatia do Domova dôchodcov a DSS SOCIETA - Info pre občana

 

 

Dokument na stiahnutie

 

Domov dôchodcov a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a to pobytovou formou celoročnou na neurčitý čas v zariadení pre seniorov.

Cieľovou skupinou sú fyzické osoby s poruchami pohybového a podporného aparátu a s duševnými poruchami, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálna službu typu „Zariadenie pre seniorov“ (§ 35 zákona č. 448/2008) je kompetenciou miest a obcí, preto ak občan požaduje takúto službu, je treba sa obrátiť na mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska občana – žiadateľa, kde mu budú poskytnuté ďalšie informácie a postup umiestnenia v zariadení sociálnych služieb, ktoré si občan vyberie. Pri výbere umiestnenia do zariadenia, ktorým je DDaDSS SOCIETA Hodruša-Hámre, musí občan s trvalým pobytom v inej obci predložiť právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané obcou, kde má trvalý pobyt) spolu so Žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Postup pre občanov s trvalým pobytom v obci Hodruša-Hámre, ktorí chcú byť umiestnení v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre:

Občania s trvalým pobytom v obci Hodruša-Hámre majú k dispozícii tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ aj na tejto stránke, alebo si ich môžu osobne prevziať v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA ako aj na tunajšom obecnom úrade.

Vyplnené tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s prílohami (prílohy sú uvedené v žiadosti) a ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu doručí občan s trvalým pobytom v obci Hodruša-Hámre na Obecný úrad Hodruša-Hámre, kde bude spis zaevidovaný.

Na základe týchto podkladov vydá Obec Hodruša-Hámre „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ priamo do DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre. K tejto žiadosti priloží potrebné prílohy (uvedené v žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby), tiež právoplatné rozhodnutie a posudok.

 

Žiadatelia sú umiestňovaní podľa stupňa odkázanosti a to stupeň IV. až stupeň VI. pre sociálnu službu typu zariadenia pre seniorov.

DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre poskytuje služby typu „domov sociálnych služieb“ už len podľa prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách (§110e a nasl.zákona).

V prípade žiadosti o iné druhy sociálnych služieb je treba postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V prípade potreby doplnenia informácií o sociálnych službách vykonáva DD a DSS SOCIETA sociálne poradenstvo.

 

Jún 2016


 

Zoznam vecí potrebných pri nástupe

Dokument na stiahnutie


 • Lieky, pomôcky pri inkontinencii
 • Preukaz poistenca
 • Občiansky preukaz
 • Zdravotné a ortopedické pomôcky
 • Okuliare na čítanie
 • Pohár, hrnček, lyžička kávová
 • Posteľné prádlo (1x obliečka na vankúš a paplón, 1x plachta biela, podľa potreby obliečka na malý vankúšik)

 

Odevy a hygienické potreby:

 • Nočné prádlo  3 ks
 • Spodné prádlo 6 ks
 • Domáce oblečenie 3 ks
 • Tričká, blúzky, košele  6 ks (krátky, dlhý rukáv)
 • Svetre, pulóvre alebo mikina  3 ks
 • Ponožky   8 ks  (letné, zimné)
 • Papuče  1 pár
 • 1x kompletné oblečenie pre prípad návštevy u lekára
 • Ľahký kabát, vetrovku  1 ks
 • Uteráky  3 ks
 • Osušky  3 ks
 • Vrecúško na umývanie  4 ks
 • Toaletné potreby: hygienické vrecko – na uloženie potrieb, hrebeň, zubná kefka, pasta, sprchový gél, telové mlieko - krém, vreckovky hygienické, toaletný papier. U mužov – potreby na holenie.
 • Šatka pre ženy (letné, zimné), čiapky pre mužov (letné, zimné), šál, rukavice
 • Obuv vychádzková

 

 

Bielizeň a šatstvo, ktoré si donesiete budú označené číslom z dôvodu prania v spoločnej práčovni.


 

REŽIM DŇA

 

Dokument na stiahnutie

 

od: do:
06,30 - 07,45 budíček, ranná toaleta, úprava izieb, raňajky diabetici
07,45 - 08,15 raňajky, podávanie liekov
08,15 - 08,30 telovýchovná rozcvička
08,30 - 09,00 varenie a podávanie kávy, čaju pre PSS
09,00 - 10,00 sociálne terapie, individuálne aktivity
10,00 - 10,15 desiata
10,15 - 11,00 uspokojovanie potrieb prijímateľov, individuálne aktivity, pobyt vonku
11,00 - 11,45 obed imobilných PSS, dokrmovanie, ostatní prijímatelia individ.aktivity
11,45 - 12,15 obed prijímateľov, podávanie liekov
12,15 - 13,00 príprava na oddych
13,00 - 15,00 oddych na izbe, alebo individuálne trávenie voľného času
15,00 - 16,45 záujmová činnosť, pobyt vonku (sezónnosť), individuálne aktivity
16,45 - 17,30 večera, podávanie liekov, dokrmovanie
17,30 - 18,30 príprava imobilných klientov na večernú hygienu
pozeranie TV podľa záujmu, alebo individuálne relaxačné aktivity
18,30 - 19,30 večerná hygiena, príprava na spánok
19,30 - 22,00 priebežne ukladanie k spánku
20,30 II. večera diabetici
od 22,00 hod. nočný kľud


 

webygroup

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


6194715

Úvodná stránka